نامردی

نا مردی

 

 

نامــردی را

 

مــــعلم بــه ما آموخت،

 

ازهمان کـــــــــــــــــــــودکی میگفت :

 

جـــــــای خــــــــــــــالی را پر کـــــــــــــــــــــنید

/ 0 نظر / 15 بازدید