خسته

shargtell.com

 
 
 
 
گاهی از دوست داشتنت ،
 
 
 
                 خســــــــــــــــته میشوم !
 
 
 
                              دلــــــــــــم می خواهد . . ..
 
 
                                              برایــــــت بمیـــــــــــــرم !
 
/ 0 نظر / 19 بازدید