حق


 

 

حق با من است ولی ...

 

از جدایی مان به هر که می گویم

 

     حـــــق را به من می دهند ولی...

 

               نمــــــــــی دانند حــــق برای من

 

                                تـــــــــــــــــــــــــــــو نمی شود..

/ 0 نظر / 14 بازدید