لبخندم

 

لبخند دلتنگی

 

مهـــــــــــــــم نیست اکــــــــــنون

 

زندگــــــی ام چگـــونه میگــــذرد ،

 

عاشق آن خاطـــــراتی هستم که

 

تصادفـی از ذهــنم عـبور میکنند و

 

باعـــث لبخــــــــندم میشـــــوند !

 

/ 0 نظر / 14 بازدید