خسته دل

ادمکی خسته دل سکه ای از جیبش در آوردتا صدقه دهد نا گهان جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد. صدقه عمر را زیاد مکند.ناراحت

/ 1 نظر / 4 بازدید