فقیر بودی

محـــکَــــم تَـــر از آنَــــم کـــه

     بَـــرای تنــها نــبودنَـــم    آنچـــه را کــــه اســـمش را    غــرور گــــذاشتــــه ام


    بَــــرایت بــه زَمیـــن بکــــوبـَـم


    احـســاس مَـــن قیمتــی داشــتــــ ،کــــه تــــــو    بَــــرای پَــــرداخــت آن فَقیــــر بــــودی ....

/ 0 نظر / 2 بازدید