بدون چتر

 

 

 

بـــــــــاران که مـــی بـــــــــارد


           دلم برایت تنگ ترمی شود ....

 

                      راه مــــــی افتم بدون چـــــــتر


                                  مـــن بغـــــــــض می کــــــنم


                                               آســـــــــــــــمان گـــــــــریه...

    

/ 1 نظر / 16 بازدید