حالم

 

حالم

 

حق را به تــــــــــــــــو می دهم

 

           خودم هم از این همه خوب بودنم

 

                         حالــــــــــــــم بهم می خورد ....

/ 0 نظر / 15 بازدید